Opinie

140915: Prinsjesnacht 2015


Het thema van Prinsjesnacht 2015 is:  Nieuwe Grenzen: oplossingen voor uitdagingen."

Met ‘Grenzen’ als  jaarthema van deze Prinsjesnacht op 14 september kan gedacht worden aan de vluchtelingenstroom en de gevolgen daarvan voor Europa, Stad en Land. Terwijl wij op deze Prinsjesdag een feest der democratie vieren staan op tal van dossiers onze (inter)nationale grenzen onder druk. Voor deze uitdagingen zijn werkelijke oplossingen noodzaak. Dit zorgt voor het verkennen van vaak nieuwe grenzen.

Na Prinsjesnacht wordt hier verslag gedaan van de inleiding en inbreng van de sprekers.

 

Tags: 0
Hits: 1310 0 Reactie

19062014: Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologie


Kabinet van PvdA en VVD  spat uiteen op grond van verschil in ideologie

Door Riens Meijer

Sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog tot circa 1980 namen in de landen van West-Europa en Noord-Amerika de inkomensverschillen af. In sommige fasen betekende die ontwikkeling dat hogere inkomenslagen er gemiddeld meer op achteruitgingen dan lagere. Maar voor de periode als geheel hield de ontwikkeling in dat lagere-inkomensgroepen het meest van de algehele welvaartsgroei profiteerden. Ook de vermogensongelijkheid verminderde. In Nederland daalde het geschatte aandeel van de rijkste 1% van de bevolking in het totaal van alle privévermogens van meer dan de helft aan het begin van de 20ste  eeuw tot iets minder dan een kwart aan het eind van de jaren zeventig. In een ruimere zin vond voorts spreiding van vermogen plaats doordat collectieve fondsen voor pensioenen en levensverzekeringen sterk in omvang toenamen en steeds grotere delen van de bevolking daarop aanspraak gingen maken.Volgens de socioloog Prof. N. Wilterdink moeten er in deze drie verschillende ontwikkelingen worden onderscheiden. In de eerste plaats daalden de kapitaalinkomens ten opzichte van de arbeidsinkomens. Omdat kapitaalinkomens en vooral de ‘passieve’ vermogensinkomsten sterk geconcentreerd zijn in de hogere inkomensgroepen en veel ongelijker verdeeld zijn dan arbeidsinkomens, betekende deze ontwikkeling per definitie een vermindering van inkomensongelijkheid. In de tweede plaats nam de omvang van de verzorgingsinkomens (pensioenen, lijfrenten, sociale uitkeringen) sterk toe, zowel door de uitbreiding van de wettelijke rechten op uitkeringen als door een stijging van de uitkeringsniveaus. Tenslotte namen de loon- en salarisverschillen tussen de verschillende beroepsgroepen en sectoren af. Door de toenemende progressie in de inkomstenbelasting was de egalisering in de netto lonen en salarissen bovendien sterker dan in de bruto verhoudingen.

Tags: 0
Hits: 1496 0 Reactie

Wytze Russchen; 'Europe, a far from my bed show?'


Wytze Russchen was door omstandigheden helaas niet in staat om 6 mei op het eYou2014 debat een korte lezing te geven. Zelf vond hij dat erg jammer, en dat vonden wij natuurlijk ook. Wytze heeft ons zijn aantekeningen gestuurd en die willen wij u niet ontnemen! Om u een beeld te geven over zijn visie, als een gerenommeerd lobbyist die heel erg dicht bij de Europese Unie staat, kunt u zijn aantekeningen hier onder lezen.

Tags: 0
Hits: 2217 0 Reactie

Chris Aalberts: de beloften van de doe-democratie.


De laatste maanden horen we steeds vaker over de participatiesamenleving en de doe-democratie. Burgers moeten meer overheidstaken zelf oppakken en zo kan de overheid op afstand blijven. De burger is zelfvoorzienend geworden en de overheid moet de burger slechts faciliteren. Werkt dit ook echt? De doe-democratie doet vier beloften.

Tags: 0
Hits: 1824 0 Reactie

Column Mat Herben - Bange of boze burgers?


Als je het nieuws volgt, zou je werkelijk gaan geloven dat de burger een angsthaas is, of zou moeten zijn. De overheid en actiegroepen, geholpen door de media - voor wie sensatie belangrijker is geworden dan waarheidsvinding – tuimelen over elkaar aan met waarschuwingen. We worden bedreigd door financiële rampen, voedselrisico’s, dierziekten, griepvirussen, overstromingen, klimaatverandering, hackers en cyberoorlog, om maar een greep te doen.

Tags: 0
Hits: 2316 0 Reactie